Algemene voorwaarden

Inschrijven voor een training

Jouw inschrijving is pas definitief nadat wij uw betaling hebben ontvangen. Je kunt op onze site veilig betalen via Mollie met iDEAL. Toegang tot onze e-learning film en de syllabus krijg je 4 weken voor aanvang van de training echter alleen nadat jouw betaling is ontvangen.

Uitschrijven voor de training

U heeft een bedenktijd van  14 dagen na aanmelding. Indien de trainee de training boekt en de werkgever/ het bedrijf deze betaalt, geld ook een bedenktermijn van 14 dagen. Indien een bedrijf een contract/training met ons afsluit geldt geen bedenktijd, maar de offerte tijd. Wanneer u door welke omstandigheden dan ook niet aanwezig kan zijn op een training, vragen wij u (i.v.m. reserveringskosten trainingsruimte, lunch, trainers e.d.) minimaal 21 dagen voor aanvang van de training dit aan ons door te geven via de telefoon of per e-mail. In dit geval krijgt u, mits u reeds heeft betaald, het bedrag minus 50 euro administratie kosten binnen 30 dagen terug. Wenst u zich uit te schrijven binnen de 21 dagen voor aanvang van de training dan kan geen restitutie plaats vinden. U kunt wel een plaatsvervanger laten voor u laten komen. Het is fijn als wij dan de naam ook even door krijgen.

Annulering training door Cave

CAVE! (hierna: Cave) zal ernaar streven om elke geplande training doorgang te laten vinden. We behouden ons het recht voor dat onder uitzonderlijke omstandigheden, cq overmacht, de Cave afgezegd kan worden. Trainees kunnen de reeds betaalde training dan op een andere dag in onderling overleg volgen. Door de trainee gemaakte kosten als bijvoorbeeld  voor reis en verblijf kunnen in een dergelijk geval niet gerestitueerd worden.

Cave schema’s en handboek Acute verloskunde

Voor onze Cave Schema’s en het handboek hoeft u geen BTW te betalen. De prijs is inclusief verzendkosten. U ontvangt de Cave schema’s na betaling, binnen 7 dagen indien u in Nederland woont, of binnen 14 dagen in België.

Retourbeleid schema’s/handboek Acute verloskunde

Indien u besluit de schema’s/handboek te retourneren dient u dit binnen 14 dagen te doen na ontvangst van de schema’s. Let wel op dat deze in goede staat moeten zijn. De kosten voor retourneren van de Cave schema’s zijn voor uw rekening. U krijgt dan het volledig bedrag (mits in goede staat) binnen 30 dagen (na ontvangst van de schema’s) teruggestort op uw rekening.

Intellectueel eigendom

Van alle uitgaven en producties berust het copyright bij Cave.

Geheimhoudingsverklaring

Cave verbindt zich ertoe alle informatie aangaande trainingstrajecten, in welke vorm dan ook, evenals het bestaan van het project zelf, als strikt persoonlijk en vertrouwelijk te behandelen en alle maatregelen te treffen om deze strikte vertrouwelijkheid te behouden.

Klachtenprocedure

Cave doet haar uiterste best om de training naar ieders wensen te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over een trainingstraject. Dit kunt u vooraf aan de training, tijdens de training of na de training zo snel mogelijk kenbaar maken, mondeling, of via e-mail. Cave zal er vervolgens alles aan doen om u tegemoet te komen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cave is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Cave.

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Cave te mogen claimen of te veronderstellen.

Cave streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Cave aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de Algemene voorwaarden van Cave op deze pagina.