•   info@acuteverloskunde.nl
 •   06 - 533 88 886
 •   Stevensbeekseweg 10, 5844 AB Stevensbeek

GEHEIMHOUDINGSVERKLARING

CAVE verbindt zich ertoe alle informatie aangaande trainingstrajecten, in welke vorm dan ook, evenals het bestaan van het project zelf, als strikt persoonlijk en vertrouwelijk te behandelen en alle maatregelen te treffen om deze strikte vertrouwelijkheid te behouden.

KLACHTENPROCEDURE

CAVE doet haar uiterste best om de training naar ieders wensen te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over een trainingstraject.Dit kunt u vooraf aan de cursus, tijdens de cursus of na de cursus zo snel mogelijk kenbaar maken, mondeling, of via e-mail. CAVE zal er vervolgens alles aan doen om u tegemoet te komen. Mocht u een officiële klacht willen uiten, dan leest u hieronder hoe u dit kunt doen, en hoe uw klacht behandeld wordt.

 1. Definities

  Instelling: CAVE
  Indiener: opdrachtgever trainingstraject
  Klacht: klachten over inhoudelijke, organisatorische, relationele of financiële aspecten van de training, geconstateerde afwijkingen m.b.t. de cursusinformatie of problemen met de trainer.
  Directie: J.M. van der Ploeg
  Aangeklaagde: de trainer/directie

 2. Doel van de procedure

  Het op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen. Kortom het bevorderen van de kwaliteit van het trainingstraject en de organisatie hiervan.

 3. Ontvangst en registratie klacht

  Een klacht dient schriftelijk per e-mail ingediend te worden bij de klachtenbehandelaar van CAVE: Nico Pernot (info@organosi.nl)
  Een klacht dient binnen vier weken na het gevolgde trainingstraject ingediend te zijn. Klachten die na deze termijn binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Het oordeel van de beroepsinstantie (N. Pernot) is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door CAVE snel afgehandeld. De klacht wordt vastgelegd in een klachtendossier.

 4. Behandeling

  Binnen twee weken na ontvangst van de klacht ontvangt de indiener schriftelijk een ontvangstbevestiging van de klacht. De behandelaar onderzoekt de klacht en stelt vast of deze gegrond is. Binnen vier weken na ontvangst dient de klacht door CAVE afgehandeld te zijn. Neemt de afhandeling door omstandigheden een langere periode in beslag dan wordt de indiener hier van schriftelijk op de hoogte gesteld.

 5. Maatregelen

  Indien de klacht niet gegrond wordt bevonden, wordt de indiener hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht, met toelichting van de bevindingen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden wordt de indiener schriftelijk op de hoogte gebracht van de oplossing of te nemen maatregel. De oplossing of maatregel wordt uitgevoerd binnen vier weken na bekendmaking van de beslissing. Betrokkenen worden geïnformeerd door de behandelaar. Ter bevordering van de kwaliteit worden zo nodig maatregelen getroffen en procedures aangepast ter voorkoming van herhaling van de klacht.

 6. Geschillen en bezwaar

  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de indiener partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van de indiener is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de indiener het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 7. Afsluiten klacht

  Na afhandeling van de klacht wordt het klachtenregistratieformulier afgewerkt en gearchiveerd bij CAVE. Het dossier en de bijbehorende stukken worden voor een periode van drie jaar bewaard.

 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Op iedere overeenkomst tussen leverancier en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch.